MALI osaksi yleiskaavaa

Keskustan liikenteestä vielä yksityiskohtaiset periaateratkaisut

Irma Nykänen

OULU Keskustan maankäytön ja liikenteen tavoitesuunnitelma, MALI 2020, on ollut kesäkuukausien aikana laajalla lausuntokierroksella, jonka perusteella kaupunginhallitus käsitteli sitä maanantaina.

Valtuustolle esitetään, että suunnitelma hyväksytään ohjeellisena noudatettavaksi keskustan asemakaavamuutoksia sekä liikennejärjestelyjä suunniteltaessa. Sen keskeiset tavoitteet ja periaateratkaisut esitetään sisällytettäväksi parasta aikaa nähtävillä olevaan Oulun yleiskaavaan 2020, jonka hyväksymisen yhteydessä ne saavat myös oikeusvaikutukset.

Tavoitesuunnitelman maankäyttökarttaan esitetään myös käyttötarkoituksen muutos Limingantulliin. Limingantien, Harjapäänkadun, rautatiealueen ja Härkätien rajoittamalla alueella olevat liikerakennusten korttelialueet halutaan muuttaa liike- ja toimistorakennusten alueeksi.

Valtuustokäsittelyn jälkeen alkaa jatkosuunnittelu. Keskustakortteleiden kehittäminen edellyttääkin kortteleiden kaupunkikuvallista, toiminnallista ja asemakaavallista tarkastelua tiiviissä yhteistyössä kiinteistönomistajien, asukkaiden, liike-elämän edustajien sekä viranomaisten kesken.

Malin tavoitteena on keskustan autottomuus. Sen takia on tähdellistä panna alkuun liikenteen ja ympäristön yleissuunnitelman laatiminen. Siinä tulevat esille keskustan ajoneuvoliikenteen, jalankulkualueiden ja joukkoliikennekadun yksityiskohtaiset periaateratkaisut. Kallioparkin jatkosuunnittelu on alkanut.

Keskustan suunnitelmien toteutuksessa on myös varauduttava huomattaviin rahoituspäätöksiin tulevissa talousarvioissa.

Joukkoliikenne Torikadulle

Joukkoliikenne perustuu Oulussa jatkossakin linja-autoliikenteeseen, koska seudulla ei ole mahdollisuuksia raideliikenteen kehittämiselle. Kolmesta tutkitusta vaihtoehdosta on päädytty esittämään ratkaisua, jossa joukkoliikenne keskitetään Torikadulle. Sen on katsottu parhaiten turvaavan keskustan kehittämisen vetovoimaiseksi.

Tosin myös Isonkadun katsottiin olevan kelpo vaihto, mutta vilkkaan liikekadun ja joukkoliikennekadun yhdistämistä ei nähty toimivana ratkaisuna.

Suunnitelman keskeisiä tavoitteita on keskustan kaupallisen vetovoiman kehittäminen, jossa pääpaino on liikekeskustan ydinalueella. Työryhmä on myös korostanut, että keskustan lähialueiden kauppapalvelujen tasapainoinen kehittäminen edellyttää kaupan suuryksiköiden ja teknisen kaupan sijoittamista myös keskustan pohjoispuolelle kuten Linnanmaalle.

Kehuja saaneet Oulun jalankulku- ja pyörätiet ovat myös kehittämislistalla niitä laajentamalla. Keskustan läpi aiotaan muodostaa selkeät, turvalliset ja viihtyisät kevyen liikenteen akselit. Jatkosuunnittelussa otetaan huomioon myös kevyen liikenteen reittien eri liikkumismuotojen kuten rullaluistelun ja pyörätuolien edellyttämät tekniset- ja päällysteratkaisut.

Rakennusjärjestys uudistetaan

Kaupunkiin on valmisteltu uutta rakennusjärjestystä vajaat puolitoista vuotta, ja työn tulokset menevät nyt valtuuston hyväksyttäväksi. Niiden voimaan tuloksi esitetään ensi vuoden alkua, vaikka päätös ei olisikaan saanut lainvoimaa.

Uudistetussa rakennusjärjestyksessä uusia määräyksiä ovat kuudennen luvun asiat, jotka koskevat elinkaariajattelua. Määräyksillä pyritään varmistamaan rakennusten mahdollisimman pitkä elinkaari ja kiinnittämään huomiota oikeisiin materiaalivalintoihin.

Rakennusjärjestyksessä muistutetaan myös esimerkiksi pelastustoiminnan asettamista vaatimuksista ja kulkuteiden vapaana pitämisestä tontin sisäisten kulkureittien suunnittelussa.

Creative Commons -lisenssi
Artikkelin lähde Kaleva