Laivaväylältä puuttuu vain lupa

Ympäristökeskus pitää Raahe-Oulu-Kemi -väylää toteuttamiskelpoisena

Anne Helaakoski

RAAHE Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus pitää Merenkulkulaitoksen suunnittelemaa Raahe-Oulu-Kemi -laivaväylää toteuttamiskelpoisena. Laivaväylän ympäristövaikutuksia on ympäristökeskuksen mukaan selvitetty riittävällä tavalla ja niistä tehty arviointiselostus antaa oikean käsityksen hankkeen vaikutuksista.

Joitain yksityiskohtia ympäristökeskus vaatii täydennettäväksi. Lisäksi hankkeen taloudelliset vaikutukset olisi ympäristökeskuksen mukaan ollut suotavaa selvittää jo nyt, sillä hanketta on perusteltu taloudellisuusnäkökohdilla. Taloudelliset vaikutukset arvioidaan myöhemmin vesilain mukaisessa lupakäsittelyssä.

Noin sadan kilometrin pituinen Raahen, Oulun ja Kemin kautta kulkeva laivaväylä sijoittuisi Hailuodon länsipuolelle avomerelle, kauas mantereesta ja saarista. Väylä on tarkoitus toteuttaa pääosin merkitsemällä, joten sen perustaminen edellyttää suhteellisen vähäisiä rakennustöitä. Vaihtoehtoisessa suunnitelmassa poistettaisiin ruoppaamalla yksi matalikko Hailuodon luoteispuolelta. Vaihtoehtojen väliset erot on todettu ympäristövaikutusten kannalta pieniksi.

Muutokset alusliikenteessä jäisivät arviointiselostuksen mukaan vähäisiksi, sillä suunniteltu väyläalue on jo nyt alusliikenteen käytössä. Myös hankkeen vaikutukset veden laatuun, kalastoon ja pohjaeläimiin on arvioitu hyvin vähäisiksi. Luonnonsuojeluun hankkeella ei ole vaikutuksia. Onnettomuusriskien on arvioitu pienenevän merialueen kartoituksen ja merkinnän myötä.

Ammattikalastukselle väylästä on arvioitu aiheutuvan vähäistä haittaa, mutta muutoin hanke ei vaikuta ihmisten elinoloihin. Kaavoitukseen tai vesialueiden käyttöön hankkeella ei myöskään ole vaikutusta.

Lausunto nähtävillä maaliskuun ajan

Sukellustutkimuksen mukaan alueella ei ole hylkyjä. Tutkimusta ei kuitenkaan ole raportoitu niin, että sen riittävyyteen voitaisiin ottaa kantaa. Ympäristökeskus edellyttääkin, että tutkimuksesta tehdään asianmukainen raportti. Lisäksi tutkimusta on täydennettävä ennen mahdollisen ruoppauksen aloittamista.

SITO-Konsultit Oy:n laatima arviointiselostus on ollut nähtävänä marras-joulukuussa Raahen ja Kemin välisissä rannikkokunnissa sekä Hailuodossa. Lisäksi yhteysviranomaisena toiminut ympäristökeskus pyysi lausunnon 31 eri taholta. Lausuntoja saatiin 15 kappaletta.

Arviointiselostus ja ympäristökeskuksen siitä antama lausunto ovat nähtävillä maaliskuun ajan. Arviontimenettely päättyy ympäristökeskuksen annettua lausuntonsa. Vesilain mukaan Merenkulkulaitoksen on vielä haettava hankkeelle ympäristölupaviraston lupa.

Suunnitelmien mukaan väylä merkitään ja otetaan käyttöön tänä vuonna. Hanketta perustellaan sillä, että uusi väylä rannikon läheisyydessä parantaa talvimerenkulun toimivuutta ja jäänmurtopalveluita, koska liikennettä ei jouduta enää tuomaan jääolosuhteiltaan vaikeiden alueiden läpi.

Lisäksi merialueen syvyystiedot ovat vanhentuneita ja puutteellisia, joten mitattu ja merkitty väylä parantaa liikenneturvallisuutta. Uusi rannikkoväylä tehostaa myös luotsaustoimintaa.

Creative Commons -lisenssi
Artikkelin lähde Kaleva